Ücretsiz Danışma Hattı

2012 Damga Vergisi Oranları

Bakanlığımızca 2011 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,26 (on virgül yirmialtı) olarak tespit edilmiş ve 410 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

22/12/2011 tarihli ve 2011/2628 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2011 yılında uygulanan maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %15 oranında artırılmıştır.

Buna göre 2012 damga vergisi oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir:


2012

(1) SAYILI TABLO

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

I. Akitlerle ilgili kağıtlar  
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:  
  1. 1.  Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler             
(Binde 8,25)
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre     kira bedeli üzerinden)                                                                   (Binde 1,65)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri                                           (Binde 8,25)
4. Tahkimnameler ve sulhnameler                                               (Binde 8,25)
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir    kağıda taalluk edenler dahil)                                                     (Binde 1,65)
6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6.6.2008)     Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler      (Binde 1,65)
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:  
1. Tahkimnameler                                                                        (34,50 TL)
2. Sulhnameler                                                                             (34,50 TL)
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin    aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri                        (Belli parayı ihtiva edenler dahil)                                                          (193,40 TL)
II. Kararlar ve mazbatalar  
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:  
 a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 8,25)
 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                                                (34,50 TL)
2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6.6.2008)     İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları                          (Binde 4,95)
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar  
1. Ticari ve mütedavil senetler:  
a) Emtia senetleri:  
    aa) Makbuz senedi (Resepise) (12,15 TL)
    ab) Rehin senedi (Varant) (7,20 TL)
    ac) İyda senedi (1,35 TL)
    ad) Taşıma senedi (0,60 TL)
b) Konşimentolar (7,20 TL)
c) Deniz ödüncü senedi (Binde 8,25)
d) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 8,25)
2. Ticari belgeler:  
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (12,15 TL)
b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilenbilançolar ve işletme hesabı özetleri:  
    ba) Bilançolar  (26,65 TL)
    bb) Gelir tabloları (12,95 TL)
    bc) İşletme hesabı özetleri (12,95 TL)
c) Barnameler (1,35 TL)
d) Tasdikli manifesto nüshaları (5,40 TL)
e) Ordinolar (0,60 TL)
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları (5,40 TL)
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar  
1. Makbuzlar:  
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar                       (Binde 8,25)
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan  paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6.6.2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden  ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 6,6)
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu  mahiyetteki senetler                                                                      (Binde 6,6)
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar                                              (Binde 6,6)
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):  
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için                              (0,60 TL)
b) Vergi beyannameleri:  
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (34,50 TL)
    bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri (46,10 TL)
    bc)  Katma değer vergisi beyannameleri (22,85 TL)
    bd) Muhtasar beyannameler (22,85 TL)
    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) (22,85 TL)
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (46,10 TL)
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler (17,00 TL)
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri                                                                        (17,00 TL)
f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28.02.2009)Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden  sadece muhtasar beyanname için                         (27,10 TL)
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.                                     (0,60 TL)

 

2011 Yılı İçin Bazı Damga Vergisi Oranları ve Tutarları:

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

I. Akitlerle ilgili kağıtlar
 
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:  
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 8,25)
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1,65)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 8,25)
4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 8,25)
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) (Binde 1,65)
6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6.6.2008)
Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler
(Binde 1,65)
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:  
1. Tahkimnameler (30,00 TL)
2. Sulhnameler (30,00 TL)
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil) (168,20 TL)
II. Kararlar ve mazbatalar
 
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili
olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:
 
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 8,25)
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (30,00 TL)
2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6.6.2008)
İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları
(Binde 4,95)
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
 
1. Ticari ve mütedavil senetler:  
a) Emtia senetleri:  
    aa) Makbuz senedi (Resepise) (10,60 TL)
    ab) Rehin senedi (Varant) (6,30 TL)
    ac) İyda senedi (1,20 TL)
    ad) Taşıma senedi (0,55 TL)
b) Konşimentolar (6,30 TL)
c) Deniz ödüncü senedi (Binde 8,25)
d) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 8,25)
2. Ticari belgeler: (10,60 TL)
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri  
b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:  
    ba) Bilançolar (23,20 TL)
    bb) Gelir tabloları (11,30 TL)
    bc) İşletme hesabı özetleri (11,30 TL)
c) Barnameler (1,20 TL)
d) Tasdikli manifesto nüshaları (4,70 TL)
e) Ordinolar (0,55 TL)
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları (4,70 TL)
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
 
1. Makbuzlar:  
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar (Binde 8,25)
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6.6.2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar                            (Binde 6,6)
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler (Binde 6,6)
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar (Binde 6,6)
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):  
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için  (0,55 TL)
b) Vergi beyannameleri:  
    ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (30,00 TL)
    bb) Kurumlar vergisi beyannameleri (40,10 TL)
    bc) Katma değer vergisi beyannameleri (19,90 TL)
    bd) Muhtasar beyannameler (19,90 TL)
    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) (19,90 TL)
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (40,10 TL)
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler                                 (14,80 TL)
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri (14,80 TL)
(Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28.02.2009) Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için (23,60 TL)
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. (0,55 TL)

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Blog Yazıları

  • Çalışan Anneye Çocuk Bakım Yardımı
    Proje kapsamında çalışan annelerin 2 yaşından küçük çocuklarının bakımına destek verilmesi amaçlanmakta olup, anne ve bakıcı için şartlar belirlenmiş durumdadır.
  • İşçilerin Mazeret İzinleri Nelerdir
    Özel sektörde çalışan bir işçiyim. Bazen günlük izin almak zorunda kalıyoruz ama işverenimiz her zaman izin vermiyor. Biz de bu nedenle mağdur oluyoruz. İşçinin mazeret izni yok mu?
  • Hastaneye Ne Kadar Ücret
    Vatandaşın hastane ve doktor bilgilerine anında ulaşabileceği internet sitesi ay sonunda açılıyor. Bu site sayesinde vatandaş hangi hastaneye ne kadar ilave ücret ödeyeceğini de anında öğrenebilecek.
%20 İndirim fırsatlarımızdan faydalanmak için takip edin.
ADRES
Mimar Sinan Mahallesi Evliya Hoca Sokak No:2/1 Üsküdar / İSTANBUL
TELEFON
E-BÜLTENE KAYDOL
Ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili kampanyalardan ilk sizin haberiniz olsun.
Whatsapp

SİZİ ARAYALIM

Bilgilerinizi gönderdikten sonra, en kısa süre içerisinde talepleriniz için sizinle iletişime geçilecektir.