Ücretsiz Danışma Hattı

Eksik Gün Bildiriminde İstisnalar

Kayıtdışı istihdamı denetleyip, kayıt içindeki işçinin çalışılandan az gün sayısı eksikliği şeklinde ortaya çıkabilen kayıtdışılığı aylık 30 gün ölçütü temelinde yok etmeyi amaçlayan bir uygulama, eksik gün bildirimi. Ancak uygulama tarzı itibariyle SGK bünyesi içerisinde yoğun kurumsal bürokrasiye yol açtığından, beklenen denetim fonksiyonu, yeterince işlerlik kazanamamıştı. Bu nedenle kendisinden beklenen yararın oluşması sağlanamadı. Ve bazı eleştiriler belirginleşiyordu. Bu aşamada uygulamada bugün ele alacağım değişiklik yapıldı. Şöyle ki;

Öncelikle torba kanunla ilgili hükümde değişiklik yapıldı: "Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların, otuz günden az çalıştıklarını ispatlayan belgelerin işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesine eklenmesi şarttır. Kurumca belirlenen işyerlerinde bu şart aranmaz." (5510 s.K.m.86). Daha sonra SGK, kimlerin Eksik Gün Bilgi Formu düzenleme yükümlüsü olduğunu Resmi Gazete´de (16.06.2011/27966) yayınladı. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, m.16 ile sözkonusu Yönetmeliğin 102´nci maddesinin 14´üncü fıkrasında kimlerin Eksik Gün Bilgi Formu düzenleme yükümlüsü olduğu yeniden belirlenmiştir. Bu hükme göre, Eksik Gün Bilgi Formu vermeyecek işyerleri, şöylece sayılabilir:

-50 ve üzerinde işçi çalıştıran işyerleri,

-Toplu İş Sözleşmesi yapılan işyerleri,

Genel bütçeye dâhil dairelerin,

-Özel bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, fonların, belediyelerin, il özel idarelerinin, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler,

-Bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50´sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklar,

-Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları,

-Sendikalar,

-Vakıflar,

-5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar,

-İşyerleri ve toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri,

-50 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerleri

Eksik Gün Bildirim nedenleri aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmek koşuluyla Eksik Gün Bilgi Formu vermekten muaf tutulmuştur. 50 ve üzerinde işçi çalıştırma koşulu, İşletme bazında değil işyeri dosya bazında değerlendirilecektir. Örneğin Atılgan Ltd. Şti. unvanlı işletmenin Kadıköy SGM´nde işlem gören işyerinde 52 çalışan, Beşiktaş SGM´inde işlem gören işyerinde 42 çalışan var ise, eksik gün bildirim nedenleri aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmek koşuluyla Kadıköy Sosyal Güvenlik Merkezine eksik gün bilgi formu (EK-10) verilmeyecek ancak Beşiktaş SGM´ine eksik gün bilgi formu (Ek-10) verilecektir.

Bu örnekte de görüldüğü üzere, Eksik Gün Bilgi Formu vermekle yükümlü tutulan işyerleri hakkındaki hükmü, şöyle özetleyebiliriz:

Özel sektöre ait işyerlerinde çalışan işçilerin sayısı, 50´den az ise, bu işyerleri eksik gün bildirim nedenlerini aylık prim ve hizmet belgesi –APHB- nde belirtilmek ve aynı zamanda Eksik Gün Bilgi Formunu (Ek-10) ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 23´üne kadar SGK´ya vermekle yükümlü tutulmuştur.

İşyerlerinin İnsan Kaynakları ve Personel Yönetimi birimlerinde görev yapanlar ve yetkili işveren vekilleri, yukarıda belirtilen inceliklere dikkat etmelidirler. Çünkü Ek-10 Eksik Gün Bildirimi kaldırılmamış; sadece kurumsal nitelik taşıyan ve kayıtdışılığın iktisadî ve hukukî nedenlerle yok edilmiş olduğu nitelikleri belirtilen işyerleri istisna edilmişlerdir. İstisna kapsamına giren işyerlerinin APHB, bu yönden de önem kazanmış bulunmaktadır.

TAHSİN SINAV / YENİ ŞAFAK


İlginizi Çekebilecek Diğer Blog Yazıları

%20 İndirim fırsatlarımızdan faydalanmak için takip edin.
ADRES
Mimar Sinan Mahallesi Evliya Hoca Sokak No:2/1 Üsküdar / İSTANBUL
TELEFON
E-BÜLTENE KAYDOL
Ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili kampanyalardan ilk sizin haberiniz olsun.

SİZİ ARAYALIM

Bilgilerinizi gönderdikten sonra, en kısa süre içerisinde talepleriniz için sizinle iletişime geçilecektir.