Ücretsiz Danışma Hattı

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28 Eylül 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28068

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 19 Tabip ve tabip dışı personel özel hastane kadrosunda sözleşmeyle ve Ek-12´deki Personel Çalışma Belgesi düzenlenerek çalışır.

Çalışanların işten ayrılışları, en geç beş iş günü içinde müdürlüğe bildirilir ve çalışma belgesi iptal edilir. Ayrılanın yerine aynı uzmanlık dalında hekim başlatılabilir ve bu personel için mesul müdür tarafından personel çalışma belgesi düzenlenerek müdürlüğe en geç beş iş günü içinde onaylatılır. Ayrılanın yerine başlayış dışındaki her türlü personel başlayışlarında ise, öncelikle mesul müdür tarafından başlayacak personele çalışma belgesi düzenlenerek müdürlüğe onaylatılır ve çalışma belgesi onaylandığı tarihten itibaren personel hastanede çalışabilir.

Personel çalışma belgesinin aslı, personelin dosyasında saklanır. Tabibin/uzmanın diploması ve uzmanlık belgesi ile çalışma belgesinin noter ya da Müdürlük onaylı örneğinin, poliklinik odasında hastaların rahatlıkla görebileceği bir yere asılması gerekir. Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemine uygun olan işlemler, bu sistem üzerinden yürütülebilir.

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kamu görevi olan ve/veya kanunen mesleğini serbest icra etme hakkı bulunmayan tabip ve tabip dışı personelin özel hastanede çalıştırılması durumunda Müdürlükçe, denetim formunda öngörülen sürelerde özel hastanenin faaliyeti geçici olarak durdurulur ve Bakanlığa bildirilir.

MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin Ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

j) Kamu görevinden istifa ederek boş bulunan özel hastane kadrosunda çalışacak tabip ve tabip dışı sağlık personeli ile özel hastaneden ayrılarak kamu hastanelerinde çalışacak tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, ayrılacağı ve başlayacağı kurum/kuruluşta planlama yapılabilmesi için, otuz gün önceden ayrılacakları kurumun/kuruluşun bulunduğu ildeki müdürlüğe bildirimde bulunur. Bildirimde bulunmayanların hastane kadrolarına başlayışı yapılmaz. İldeki planlamanın daha kısa sürede yapılması halinde müdürlüğün muvafakatı alınarak otuz günden önce de tabip/uzman başlayışına izin verilebilir.

MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan, “ÖZEL HASTANELER DENETİM FORMU başlıklı Ek 2sinin FAALİYETE ESAS BİLGİLER başlıklı birinci bölümünün 15 inci ve 23 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

15- a) Ayrılanın yerine başlayış dışındaki her türlü personel başlayışları 19 uncu maddede belirtilen esaslara uygun mu?

 

b) Aynı uzmanlık dalında ayrılanın yerine hekim başlayışları 19 uncu maddede belirtilen esaslara uygun mu?

    

c) Hastanede çalışan uzman tabiplerin çalışma belgeleri, çalıştıkları poliklinik odasında asılı mı?

 

 

a) Süre verilmez.

Poliklinik faaliyeti 10 gün durdurulur.

 

 

 

b) 5 iş günü

 

 

c) 5 iş günü

 

 

 

a) Aynı uygunsuzluğun tekrarı halinde özel hastanenin tamamında bir ay geçici olarak faaliyet durdurulur.

 

 

b) Verilen süre sonunda ilgili dalda poliklinik faaliyeti 1 gün durdurulur.

 

c) Verilen süre sonunda ilgili dalda poliklinik faaliyeti 5 gün durdurulur.

    

 

23- Kamu görevi olan ve/veya kanunen mesleğini serbest icra etme hakkı bulunmayan tabip ve tabip dışı personel çalıştırılıyor mu?

 

Süre verilmez.

Poliklinik faaliyeti 10 gün durdurulur.

 

Bir yıl içerisinde aynı

fiilin tekrarı halinde sağlık kuruluşunun tamamında,

 bir ay süreyle faaliyet durdurulur. Üçüncü kez tekrarında ise özel hastanenin ruhsatnamesi ve faaliyet izin belgesi iptal edilir.

 

 

    

MADDE 5 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Blog Yazıları

%20 İndirim fırsatlarımızdan faydalanmak için takip edin.
ADRES
Mimar Sinan Mahallesi Evliya Hoca Sokak No:2/1 Üsküdar / İSTANBUL
TELEFON
E-BÜLTENE KAYDOL
Ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili kampanyalardan ilk sizin haberiniz olsun.
Whatsapp

SİZİ ARAYALIM

Bilgilerinizi gönderdikten sonra, en kısa süre içerisinde talepleriniz için sizinle iletişime geçilecektir.