Ücretsiz Danışma Hattı

Vergi Mükelleflerine Uygulanacak Teşvikler

Gelir vergisi stopajlı teşvik

Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 80’inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu’nca istatistiki bölge birimleri sınıflandırılması, kişi başına düşen milli gelir ve sosyoekonomik gelişmiş düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenen illerde yapılacak yatırımlar için Ekonomi Bakanlığı tarafından yatırım teşvik belgeleri kapsamında;
* 15 Haziran 2012’den 31 Aralık 2023’e kadar gerçekleşen yatırımlarda,
* Teşvik belgesinde öngörülen ve fiilen istihdam edilen işçilerin,
* Ücretlerinin sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin brüt tutarına isabet eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi,
* Yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlatılan tarihten itibaren 10 yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden, tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir.
Bu bağlamda terkin edilecek (indirilecek-silinecek) verginin hesabında öncelikle asgari geçim indirimi dikkate alınacaktır.
Yatırımların tamamlanması veya teşvik belgesinin iptal edilmesi halinde, gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması nedeniyle terkin edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunacaktır.
Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde devralan; aynı koşulları yerine getirmek şartıyla gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasından yararlanabilecektir.
Yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devri halinde, gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasından devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise kalan süre kadar devralan yararlanabilecektir. Ancak gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarla sağlanan aynı mahiyetteki teşviklerden yararlanamayacaklardır.
Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 80’inci madde ile ilgili usul ve esasları belirleme yetkisi Maliye Bakanlığı’na aittir.

Girişim Sermaye Fonu

Vergi Usul Kanuna ‘Girişim Sermayesi Fonu’ başlığı altında eklenen 325/A maddesi ile Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı içerisinde olan girişimci şirketlere kaynak tahsis eden girişim sermayesi yatırım fon ve ortaklarına sermaye koyan işletmeler için yeni bir teşvik getirilmiştir.
Buna göre;
‘Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenleme ve denetimine tabi Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak olan girişim sermayesi yatırım ortaklarına sermaye olarak konulması veya giriş sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması amacıyla, ilgili dönem kazancından veya beyan edilen gelirden girişim sermayesi fonu’ ayrılabilecektir. Bu fon, kurum kazancının veya beyan edilen gelirin yüzde 10’unu ve öz sermayenin yüzde 20’sini aşamayacaktır.
Girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarlar pasifte geçici bir hesapta tutulacaktır. Mükelleflerce, fonun ayrıldığı yılın sonuna kadar girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına veya girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapılmaması halinde, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.
Bu fon; amacı dışında herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledilmesi, işletmeden çekilmesi, ortaklara dağıtılması, dar mükelleflerce ana merkeze aktarılması veya işin terki, işletmenin tasfiyesi, devredilmesi, bölünmesi ya da girişim sermayesi yatırım ortaklarının hisse senetlerinin veya girişim sermayesi yatırım fonunun katılma paylarının elden çıkartılmasından itibaren altı ay içinde yapılan bu düzenlemede belirtilen amaçla yeniden kullanılması halinde, bu işlemlerin yapıldığı veya süresinin dolduğu dönemde vergiye tabi tutulacaktır. Ayrıca fon tutarı beyan edilen kazancın yüzde 10’unu aşamayacaktır. ‘Girişim Sermayesi Fonu’ ile uygulamanın usul ve esaslarını belirleme yetkisi Maliye Bakanlığı’na aittir.

Büyük ve stratejik yatırımlarda katma değer vergisi iadesi

Katma Değer Vergisi Kanunu’na ‘Büyük ve Stratejik Yatırımlarda İade’ başlığı ile eklenen geçici 30’uncu madde ile 31 Aralık 2023’e kadar uygulanmak üzere, yatırım teşvik belgeleri kapsamında asgari 500 milyon TL tutarında sabit yatırım öngörülen stratejik yatırımlara ilişkin inşaat işyerleri nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi, izleyen yıl talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade edilecektir. Bu bağlamda teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi birlikte tahsil edilecektir.
Bu vergiler ve cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi izleyen takvim yılı başından itibaren başlayacaktır.
Söz konusu maddenin uygulanmasını ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi de Maliye Bakanı’na aittir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Blog Yazıları

%20 İndirim fırsatlarımızdan faydalanmak için takip edin.
ADRES
Mimar Sinan Mahallesi Evliya Hoca Sokak No:2/1 Üsküdar / İSTANBUL
TELEFON
E-BÜLTENE KAYDOL
Ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili kampanyalardan ilk sizin haberiniz olsun.
Whatsapp

SİZİ ARAYALIM

Bilgilerinizi gönderdikten sonra, en kısa süre içerisinde talepleriniz için sizinle iletişime geçilecektir.